Seyşeller
Maldivler
Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat.com

Turist Rehberliği yönetmeliği değişti

12 Ocak, 2012 | 16:36

Turist Rehberliği yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 12.1.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlan Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinde değiklik yapılmasına dair yönetmelik;

MADDE 1 –25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 47 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Uygulama gezilerinde, 21 inci maddede belirtilen özelliklere sahip, geziye çıkacak araç sayısı kadar rehber, meslek kuruluşları tarafından önerilir ve turu düzenleyen seyahat acentası tarafından isimleri kursun düzenlendiği il müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde uygulama gezisi başlatılır. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Profesyonel turist rehberleri, her yıl, Bakanlık tarafından belirlenen ve biri zorunlu olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerine katılmak zorundadır. ”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile aynı fıkranın sonunda (g) bendinden sonra gelen ibare aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master), Milli Eğitim Bakanlığınca burslu dahil olmak üzere lisans eğitimi ile öğrenci değişim programları kapsamında gitmeleri, ”

“nedenleriyle oluşan mazeretlerine ilişkin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile müracaatları gerekmektedir. Mazeret Komisyonu Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün yazılı çağrısı üzerine her yılın Kasım ve bir sonraki yılın Mart aylarında yapacağı toplantılarda mazaretleri inceleyerek karara bağlar. Sonuçlar ilgili il müdürlükleri ile meslek kuruluşlarına bildirilir. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“47 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giyen rehberlerin de vize işlemleri yapılmaz. ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, kurumları ile ilişkileri kesilen memurların yeniden mesleğe dönebilmelerini sağlamak amacıyla, memuriyetten ilişkilerini kestikleri tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. ”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – Rehber taban ücretleri Türkiye Seyahat AcentalarıBirliği ve ilgili meslek kuruluşlarının yazılı görüşleri alınarak her yıl bir kez Bakanlıkça belirlenir. Bu kuruluşlar tarafından bir sonraki yıla ilişkin rehber taban ücretleri konusundaki teklifler Aralık ayı içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Bakanlık uygulanacak rehber taban ücretlerinin tespitine ilişkin kararını Aralık ayı sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir, bu ücretlerin uygulamasını sağlar ve denetler. ”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası veüçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin Kurulu, bu Yönetmeliğe göre, disiplin dosyalarını inceleyerek gerekli kararları alır. ”

“Disiplin Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile her yıl Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün yazılı çağrısı üzerine Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yıldaiki kez toplanır. ”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Uyarma cezası: Rehberlik faaliyetini icra ederken kimlik kartını görünür şekilde taşımayan, rehbere yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan, tur esnasında grubunun başında bulunmayan veya aynı anda birden fazla gruba rehberlik yapma sorumluluğunu üstlenen rehbere uyarma cezası verilir. ”

“4) Meslekten men cezası almış ve kendisine tebliğ edilmiş olmasına rağmen, onbeş günlük süre içinde rehberlik kimlik kartını bağlı bulunduğu il müdürlüğüne teslim etmemek, ”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslekten men veya meslekten çıkarma cezası alan rehberler, Disiplin Kurulu kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde kimlik kartlarını bağlı bulundukları il müdürlüklerine teslim etmek zorundadır. ”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma açılmasının reddine karar verilmesi halinde Disiplin Kurulunca karar alınır, karar müracaat makamı, kişi ve kuruluşlara bildirilir. ”

“Soruşturmacı, kendisine görevin tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk Disiplin Kurulu toplantısına kadar ilgililerden yazılı savunma yapmasını, aksi takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağını bildirir. ”

“Rehberin savunma süresinin bittiğinin veya savunmanın verildiğinin tespitini takiben yapılacak olan ilk Disiplin Kurulunda karar verilir. ”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, aynı fiil görülmekte olan bir davaya konu ise iki yıllık süre yargı kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. ”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 –Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce yürürlükten kaldırılan 38 inci madde kapsamında fiilen yirmi yılını dolduran rehberlerin durumları, müracaatları ve belirlenen belgeleri ibrazetmeleri halinde Bakanlıkça değerlendirilir. ”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

YORUMUNUZU YAZIN

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Profesyonel Turist Rehberliği, Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliği, Turist Rehberliği, Turist Rehberliği yönetmeliği, Turizm Rehberlik,

Turizm Gazetesi - Turizm Tatil Seyahat Türkiye ve Dünya'nın en çok okunan internet gazetesi.


Turizm gazetesi Turizm Tatil Seyahat.com üzerinde reklam vermek için Hot Affiliates reklam ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.


© 2006-2018 - Turizm Gazetesi | Turizm Tatil Seyahat.com Tüm hakları saklıdır. Haberler izinsiz kullanılamaz.

Seyehat Acentaları